Kelime-i Şehadet Nedir? Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

İslamiyeti yeni kabul etmiş bir kişi Allah’ın varlığını ve birliğini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)’in O’nun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini aklen ve kalben tasdik etmiş olur. İslamiyette inanç sadece bu kadarla yeterli değildir. İnanılan düşüncenin dile getirilmesi gerekir. İslamın bu temel dinamiklerini kişi Kelime-I Şehadet diye adlandırılmış kutsal cümleyi söyleyerek sözle de inandığı değerleri kanıtlamış olur.

Kelime-i Şehadetin Tanımı

Kelime-i Şehadet sözlük anlamı olarak şahitlik kelimesi demektir. İslamda Kelime-i Şehadet; “eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulühü” cümlesi demektir.

Kelime-i Şehadetin Anlamı

Bu kutsal cümle; “şehadet (şahitlik) ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed (sav) O’nun kulu ve elçisidir” anlamına gelir. Bu kutsal cümle bütünüyle İslamın temel imani düsturlarını kapsadığı için din olarak İslamiyeti seçmiş Müslüman kimseler için büyük önem taşır.

Kelime-i Şehadetin Mahiyeti Nedir?

Kelime-i Şehadet iki temel konu içermektedir. İlki İslamiyetteki Allah inancı diğeri Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’dir.

Kelime-i Şehadetin Niçin Okunur? Önemi Nedir?
Allaha İmanı Doğrulamak

İslamiyetin iman esaslarının temel taşı tek ve bir olan Allah inancıdır. Kelime-i Şehadetin ilk kısmı olan “eşhedü en la ilahe illallah” ile insan;

1. Yaşadığı herşeyde, her ayrıntıda, istemede, sığınmada, yardım talebinde, yalvarış ve yakarışta kişi başvuracağı ilahi zatın Allah (cc) (celle celaluhu) olduğunu,

2. Rızkını (insanın hayatını devam ettirmesindeki sahip olduğu herşey; yeme, içme, para kazanma vs) ancak ve ancak Allah’tan beklediğini, bu hususta sadece O’na güvendiğini,

3. Kulluk ile ilgili sadece kainatların yaratıcısı Allah’a secde edeceğini ve sadece O’na kulluk vazifelerini yerine getireceğini başka hiçbir şeye tamah etmediğini gönülden ifade etmiş ve kabul etmiş olur.

Hz Muhammedin Peygamberliğini Doğrulamak

Kelime-i Şehadetin ikinci kısmı olan Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) ile ilgili olup “ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü” cümlesidir. Bu kutsal cümlenin bu kısmı ile de insan;

1. Hz Muhammed (sav)’in Allah-u Teala’nın kulu ve elçisi olduğunu,

2. Onun insanların en yücesi, peygamberlerin de en sonuncu ve en şereflisi olduğunu,

3. Onun hayatını ciddiye alacağını, hadis ve sünnetlerine saygı göstereceği, değer vereceği ve onları uygulayacağını kabul etmiş olur.

Bu bilgilerin kanıtı olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki Enbiya 107, Ahzab Suresi 40. ayetlerini gösterebiliriz. İslamı benimsemiş gönüller Hz Muhammed (sav)’i de benimsemiş demektir.

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Tevhidin Tanımı

İslamiyette Yaratıcıya iman ile ilgili dini bir terimdir.

Dinimiz tevhid dini olup Kelime-i Tevhid, “La İlahe illallah” cümlesi ile ifade edilir.

Bu ifadeyi dile getiren kişi kainatların Yaratıcısı olarak Allah’ı bildiğini, O’ndan başka bir Yaratıcıyı kabul etmediği inancını söz ile göstermiş olur.

Kelime-i Tevhidin Anlamı

Kelime-i Tevhid, sözlük anlamı itibariyle “birleme kelimesi” demektir. “La ilahe illallah” şeklinde ifade edilen Kelime-i Tevhid İslamda “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelir.

Kelime-i Tevhidin Önemi

Kelime-i Tevhidi bir müslümanın sıklıkla dile getirmesi Yaratıcısına hissettiği imanın kuvvetini gösterir. Öyle ki iman gönül işi olmakla birlikte onun sadece gönülde kalmaması dile getirilmesi de gerekmektedir.

Yüce Yaratıcı O’u sevdiğimizi, O’nu saydığımızı ve O’na olan inancımızı davranışlarımızla kanıtlamamızı ister. Bundan dolayı da gönüldeki imanın gerekliliklerini söz ve fiillerimizle göstermemiz imanımızın ve Allah’a kulluğumuzun önemli bir gereğidir.

İşte Kelime-i Tevhid bir anlamda içimizdeki imanın dışa vurumunu ifade eder.

Kelime Şehadet ve Kelimei Tevhidin Hadislerde Önemi

Kelime-i şehadet ve Kelime-I Tevhidin dile getirilmesi ile ilgili nasihat ve müjdeler içeren hadis-i şerifler de vardır. Hz Muhammed (sav)’in verdiği habere göre “la ilahe illallah” sihirli sözcüğü söyleyenin canı ve malı dokunulmazlık özelliği kazanmaktadır.

Bu kutsal cümleleri dile getirirken gönülden söylenmesi de imanın gereğidir. İmanın özü gönüldedir. Onun hakiki olması ve onu iman-ı kamil seviyesine yükseltebilmek için Allah-u Tealadan yardım istemek gerekir. Bu yardımın en kestirme yolu bu iki kutsal cümleyi söylemektir.

Bir Cevap Yazın