Celcelutiye Duası Okunuşu

Celcelutiye Duası Okunuşu

Celcelutiye duası okunuşunu yazdığımız bu metinde koyu olarak belirttiğimiz kısımlar veya harfler, harflerin mahrecine dikkat ederek okunması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Lütfen duayı bu kısımlara dikkat ederek okunuyunuz!

Mahreç Kur’an-ı Kerim ilminde harfin çıkışını yani söylenişini ifade eder. Harf söylenirken nasıl ses çıkarılacağını anlatır.

Harflerin mahreci okunan sure veya duanın manasını değiştirecek boyutta mühim bir esastır.

Bu bilgiler her dua için önemli olduğu gibi celcelutiye duası için de önemlidir.

Aşağıda kelime kelime yazdığımız celcelutiye duasın koyu yaparak belirttiğim yerler hırıltılı ha veya peltek ze ve se hrflerini ifade etmektedir.

Mahreç konusunun dua ve Kur’an-ı Kerim okumakta ne kadar önemli olduğunu anlamak için sizlerle bir örnek paylaşmak istiyorum.

”Halaga” kelimesi normal söylendiğinde “tıraş etmek” demek olurken hırıltılı söylendiğinde “yaratmak” anlamını ifade eder.

Bu örnek dualarda ve Kuranda  çok sık zikredilmiş bir kelimenin mahrecinin ehemmiyetine dikkat çekmektedir.

Celcelutiye duasında da bu kelime sıklıkla zikredilmiştir. Biz duasının Türkçe okunuşunda anlaşılması için koyultarak gösterdik.

Birinci Sayfa

Bede’tü bi bismillahi  ruu hıı bihih tedet

İlee keşfi esraarim bi bee tınihiin tavet

Ve salleytü bi seenii alee hayri halgıhii (hırıltılı ha)

Muhammedim men zeeha ddaleelete vel ğaler

İlahi legad egsemtü bismike deeıyee

bieeciv ve mee hüücin celet fetecelcelet

Seeltüke bilismil müazzami gadruh

Ve yessir ümüürii yeeee İlahi bi salmehet

Ve yee hayyü yee gayyuumü ed uuke raaciyee

Bi eecin eyuucin celceliyyuutin helhelet

Bi samsaamin tamtaamin ve yee hayra beezih

Bi mihraasi mihraaşim bihin neeru ühmidet

İkinci Sayfa

Bieecin ehüüciy yeeee İlahi mühevvic

Ve yee celceluutim bil iceebeti helhelet

Li tüuhyii hayeetel galbi min denesim bihii

Bi gayyuumin gaames sirru fiihi ve eşragat

Aleyye dıyeeeeüm mim beveerigı nuurihii

Feleeha alee vechii seneeüv ve ebragat

Ve subbe alee galbii şe eebiibü rahmeh

Bi hıikmeti mevleeyeel keriimi fe entagat

Ehaatat biyel enveeru min külli ceenib

Ve heybetü mevleeneel azıimi binee alet

Fe subhanekel lallahümme yee hayra haaliıg

Ve yee hayra hallaagıv ve ekrame mem beğat

Fe belliğannii gasdii ve külle me eeribii

Bi haggı huruufim bil hiceeei tecemmeat

Bi sirri huruufin üüdiat fii azıimetii

Bi nuuri seneeeeil ismi ver ruuhı gad alet

Üçüncü Sayfa

Efiıd lii minel enveeri feydate müşriıg

Aleyye ve eahyii meyte galbii bi taytağat

Elee ve elbisennii heybetev ve celeeleh

Ve küffe yedel e’deeeei annii bi almehet

Elee veahcübennii min adüvviv ve haasid

Bi haggı şemeecin eşmecin sellemet semet

Bi nuuri celeelim beezihıv ve şerantah

Bi gudduusi berküütim bihiz zulmetün celet

Elee vegdı yee rabbeehü bin nuuri haacetii

Bi nuuri eşmecin celyen seriian gadin gadat

Bi yeehiv ve yeeyuuhin nemüühin esaaliyee

Ve yee aaliyey yessir ümüürii bi saysalet

Vemnehannii yee zel celeeli keraameh

Bi esraari ılmiy yee haliimü biken celet

Ve hallisannii min külli hevliv ve şiddeh

Bi nessı hakiimin gaatı ıssırri esbelet

Dördüncü Sayfa

Ve ehrisennii yee zel celali bi keefi kün

Eyee ceebiral galbil kesiiri minel habet

Ve sellim bi bahriv ve e’tınii hayra berrihee

Fe ente meleezii vel küruubü biken celet

Ve subbe aleyyer rizga sabbete rahmeh

Fe ente raceeeeül alemiine velev tağat

Ve esmim ve ebkim sümme e’mi adüvvenee

Ve ehrishüm yee zelcelali bi havsemet

Ve fii havsemim mea devsemiv ve beraasem

Tehassantü bil ismil aziimi minel ğalet

Ve ellif gulubel alemine cemiiahee

Ala riseeletin nuuri ve e‘tıhel gabuule bi şelmehet

Ve yessir ümüüranee yeeee ilahii ve e’tınee

Minel ızzi vel ulyee bi şemhıv ve eşmehat

Ve esbil aleynes setra veşfi guluubenee

Fe ente fifeeeeül lilguluubi minel ğaset

Beşinci  Sayfa

Ve beerik lenel lahümme fii cemı kesbinee

Ve hulle uguudel usri bi yeeyuuhin irtehat

Bi yeehiv ve yeeyuuhiv ve yee hayra beezih

Ve yee melleneel erzeegu min cüüdihii nemet

Neruddü bikel e’dee e min külli vicheh

Ve bil ismi termiihim minel bü’di bişşetet

Ve ehzilhüm yee zel celali bi fedli men

İleyhi seat dabbül felati ve gad şeket

Fe ente raceeeeii yeeee ilahii ve yee seyyidii

Fe fülle lemiimel ceyşi irraame bii abet

Ve küffe cemiial müdırriine keydehüm

Ve annii bi egseemike hatmev ve mee havet

Fe yee hayra mes uulivv ve ekrame men ataa

Ve yee hayra me’muulin ileeee ümmetin halet

Egıd kevkebii bil ismi nuurav ve yehceh

Meded dehri vel eyyeemi yee nuuru celcelet

Altıncı Sayfa

Beecin ehuucin celmehüücin celeeleh

Celiilin celceluutin cemeehin temehracet

Bi te’deedi ebruumiv ve mimraazi ebram

Ve behrati tibriiziv ve ümmin teberraket

Tügaadü siraacün nuuri sirram beyeeneh

Tügaadü siracüs sürci sirran tenevverat

Bi nuuri celalim beezihıv ve şerantah

Bi gudduusi berküütim bihin neeru ühmidet

Biyeehiv ve yee yuuhin nemuuhin esaaliyee

Bi tamtaami mihraaşil lineeril ıdees emet

Bi heelin ehiilin şel ın şel uubin şeeli’

Tahiyyin tahüübin taytahüübin tayettahet

Enuuhım biyemluuciv ve ebruucin ügsimet

Bi temliici eeyeetin şemüühın teşemmehat

Ebeeziiha beyzüühıv ve zeymüühım be’dehee

Hameeruuciy yeşruucim bişerhın teşemmehat

Yedinci Sayfa

Bi belhıv ve simyeeniv ve beezüühım be’dehee

Bi zeymüühım bihil kevnü ummirat

Bi şelmehatinigbel düaaaaii ve küm meıı

Ve kül liii minel e’deei hasbii fegad beğat

Fe yee şemhasee yee şemhasee ente şemlehaaaa

Ve yee aytalee hetlür riyeehı tehalhalet

Bi kel havlü ves salvüş şediidü limen etee

Li beebi ceneebike vel tecee zulmetün celet

Bi taahee ve yeesiin ve taasiin kül lenee

Ve taasiiiin ve miimil lisseaadetig belet

Ve keefiv ve heeyeeeeiv ve ayniv ve saadihee

Kifeeyetünee min külli aynim binee havet

Bi haamiime aynin sümme siiniv ve gaafihee

Hımeeyetünee min külli süüüüim bi şelmehet

Bi gaafiv ve nüünin sümme haamiimim be’dehe

Ve fii süüratid dühaani sirran gad ühkimet

Sekizinci Sayfa

Ve es elüke yee mevleeye fii fedlikellezii

Alee külli meeee enzelet kütben tefeddalet

Bi eehiyyen şeraahiyyen ezüüneeyi sabveh

Esbeevüsin eeli şeddeeye egsemtü bi taytağat

Bi sirri büruuhın echezetın betadin zehec

Bi veehıl vehaa bilfethı vennasri esra at

Bi nuuri feceşim mea sethaziy yee seyyidii

Ve bil eeyetil kübraaaa eminnii minel fecet

Bi haggı fegacim mea mehmetiy yeeee ileehenee

Bi esmeeeeikel husneeee ecirnii mineş şetet

Huruufil libehraamin alet ve teşeemehat

Vesmü asaa müüsee bihiz zulmetün celet

Tevesseltü yee Rabbi ileyke bisirrihee

Tevessüle zii züllim bihin neesüh tedet (ze’ler peltek)

Huruufüm bime’neehee leheel fedlü şürrifet

Meded dehri vel eyyeemi yee Rabbin hanet

Deavtüke yeeee Allaahü haggav ve innenii

Tevesseltü bil eeyeti cem ambimee havet

Fe tilke huruufün nuuri fecme’ haveeeessahee (ha hırıltılı)

Ve haggıg meaaniihee bihel hayru tümmimet

Ve ühdıranii avnen hadiimem müsehharaa (ha sesleri hırıltılı)

Tuheymefyeeee iilü bihil kürbetün celet

Fesehhırlii fiihee hadiimey yütııunii

Bi fedli huruufi ümmil kiteebi ve mee telet

Ve es elüke yee mevleeye fismikellezii

Bi hiiii izee düıye cem ulümüüri tekesserat

İleehii ferham da’fii veğfirlii zelletii

Bi mee gad deatkel enbiyeeeeü ve tevesselet

Eyee haaligıı yee seyyidiiii igdı haacetii

İleyke ümüürii yeeee İlahii tesellemet

Tevesseltü yee Rabbi ileyke bi Ahmedee

Ve esmeeeeikel husnel letii hiye cümmiat

Dokuzuncu Sayfa

Feced ve’fü vesfeh yeeee İlahii bi tevbeh

Alee abdikel miskiini min nezratin abet

Ve veffignii lilhayri vessıdgı vettügaa

Ve eskinneniil firdevse mea firgatin alet

Ve küm bii raufen fii hayeetii ve be’demeeee

Emüütü ve elgaa zulmetel gabrin celet

Ve filhaşri beyyıd yeeee İlahii sahııfetii

Ve seggıl meveeziinii bilutfike irraddet

Ve cevvizennii haddes sıraatı mühervilee

Vehmiyennii min harri neeriv vemee havet

Ve seemihannii min külli zenbin ceneytüh

Veğfir hatııııeetiyel ızaame ve in alet

Feyee haamilel ismil lezii celle gadruh

Teveggaa bihii küllil ümüürü tesellemet

Fegaatil velee tehşe ve haarib velee tehaf

Ve düs külle erdım bil vühuuşi teammerat

Onuncu Sayfa

Deavtüke yeeee Allahü haggav ve innenii

Tevesseltü bil eeyeeti cem ambimee havet

Fetilke huruufün nuuri fecme’ haveeessahee

Ve haggıg meaaniihee bihel hayru tümmimet

Ve ühdıranii aynen hadiimem müsehharaa

Tuheymefyeeeeiile bihil kürbetin celet

Fesehhırlii fiihee hadiimey yütııunii

Bi fedli huruufi ümmil kiteebi vemee telet

Ve es elüke yee mevleeye fismi kellezii

Bihiiii izee düıye cem ul ümüüri tekesserat

İlahii ferham da’fii veğfirlii zelletii

Bimee gad deatkel enbiyeeeeü veteves selet

Eyee haligıı yee seyyidii igdıhaacetii

İleyke ümüürii yeeee İlahii tesellemet

Teves seltü yee Rabbi ileyke bi Ahmedee

Ve es meeeeikel husnel letii hiye cümmiat

Onbirinci Sayfa

Fecüd ve’fü vesfeh yeeee İlahii bi tevbeh

Alee abdikel miskiini min nezratin abet

Ve veffıgnii lil hayri vessıdgı vettügaa

Ve es kinnenil firdevse mea firgatin alet

Ve kün bii rauufen fii hayeetii ve be’de meeee

Emüütü ve elgaa zulmetel gabrin celet

Ve fil haşri beyyıd yeeee İlahii sahııfetii

Ve seggıl meveeziinii bilutfike irradet

Ve cevvizennii haddessıraatı müheyvilee

Vehmiyennii min harri neeriv vemee havet

Veseemihannii min külli zenbin ceneytüh

Veğfir hatııııeetiyel ızaame ve in alet

Feyee haamilel ismillezii celle gadruh

Teveffee bihii küllel ümüüri tesellemet

Fegaatil velee tehşe ve haarib velee tehaf

Ve düs külle erdım bilvühuuşi teammerat

Onikinci Sayfa

Ve egbil ve lee tehrab ve haasım men teşeeee’

Ve lee tehşe be’sel lilmülüüki velev halet

Felee habbetün tehşee ve lee egrabün teraa

Ve leeee esedüy ye’tiiii ileyke bihemhemet

Ve lee tehşe mirrumhıv ve lee şerrun eshemet

Cezee men garaa heezee şefeeatü Ahmedee

Ve yuhşeru fil cenneeti mea huurin huffifet

Ve’lem biennel mustafee hayru mürsel

Ve efdalü halgıllaahi men gad teferragat

Ve saddir bihii min ceehihii külle haaceh

Ve seltü likey tencüve minel cevri vettağat

Ve salli ilahi külle yevmiv ve seeah

Alel Mustafel muhteeri mee nesmetün semet

Ve salli alel muhteeri vel eeli küllihim

Keaddi nebeetil erdı verriihı mee seraf

Onüçüncü Sayfa

Ve salli saleeten temleül erda vessemeeee’

Keveyli ğameemim mea ru uudin tecelcelet

Fe yekfiike ennallaahe sallee bi nefsih

Ve emleekehüü sallet aleyhi  ve sellemet

Ve sellim aleyhi deeeeimem mütevessilee

Mededdehri vel eyyeemi mee şemsün eşragat

Ve sellim alel etheeri min eeli heeşim

Adede mee haccel haciicü ve sellemet

Verda yeeee İlaahii an ebii bekrim mea hayderissebet

Kezel eelü vel eshaabü cem an cemiiuhüm

Meal evliyeeeei vessalihııne ve mee havet

Megaalü aliyyiv vebni ammi Muhammed

Ve sirruuluumil lil haleeeeigı cümmiat

 

Kıymetli arkadaşlar Allah dualarınızı kabul etsin 🙂

 

 

 

Bir Cevap Yazın